Regulamin zwiedzania Muzeum

Regulamin zwiedzania Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego.

WSTĘP DO MUZEUM

1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do czwartku w godz. 10.00 – 16.00, w piątki Muzeum jest czynne od 10.00 – 19.00, w soboty i w niedziele w godz. 10.00-15.45, po uregulowaniu opłaty za bilet wstępu w  kasie muzealnej.

2. Ceny biletów na poszczególne ekspozycje regulują Zarządzenia Dyrektora Muzeum. Cennik jest dostępny w recepcji Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumtomaszow.pl . Muzeum oferuje do sprzedania bilety normalne, ulgowe i rodzinne ( 2 osoby dorosłe +3 dzieci )

3. Wstęp wolny do Muzeum posiadają dzieci do 7-go roku życia. Wstęp wolny przysługuje przewodnikowi grupy oraz opiekunom osób niepełnoletnich (jednemu na 15 osób niepełnoletnich) oraz opiekunom osób niepełnosprawnych (jeden na 10 osób niepełnosprawnych).

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

 • legitymacje szkolne, studenckie legitymacje emeryta – rencisty,
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 • legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 3, 6 i 7 oraz § 2 pkt2,
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 2 pkt 1,
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
 • legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS,
 • Karta Polaka,
 • Karta Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) – cena biletu wstępu 2 zł/osobę,
 • dokumenty potwierdzające wiek,
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

4. Wstęp bezpłatny na wystawy stałe obowiązuje w soboty.

5. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.

6. Muzeum jest nieczynne w następujące dni świąteczne :

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 • pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
 • 1 Maja – Święto Pracy
 • 3 Maja – Dzień Konstytucji 3. Maja
 • 15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

Zarządzeniem Dyrektora godziny pracy w Wielki Piątek, Wielką Sobotę, w Wigilię oraz 31 grudnia mogą zostać zmienione.

Dyrektor Muzeum może zarządzić zamknięcie Muzeum w inne dni ze względów organizacyjnych.

ZWIEDZANIE MUZEUM

1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach.

2. Wejście ostatnich zwiedzających możliwe jest na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.

3. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum do godziny zamknięcia.

4. Grupy muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników.

5. Opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w utrzymaniu porządku i dyscypliny w grupie.

6. Maksymalna liczba zwiedzających w grupie to 40 osób łącznie z  opiekunami - koordynator grup zwiedzających odpowiedzialny jest za podział grupy (przekraczającej 40 osób) na dwie mniejsze i powiadomienie o tym prowadzących.

7. W Muzeum możliwa jest rezerwacja zwiedzania od poniedziałku do piątku telefonicznie (44) 724 48 48 lub e-mailem info@muzeumtomaszow.pl W celu dokonania rezerwacji należy podać adres instytucji, telefon i e-maila opiekuna grupy, wielkość grupy i  wiek uczestników.

8. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy dokonać zawiadomienia pisemnie, drogą mailową, bądź telefonicznie.

9. Osoby zwiedzające indywidualnie nie rezerwują wstępu do Muzeum.

10. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń przewodnika i opiekunów ekspozycji.

INFORMACJE PORZĄDKOWE I OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY

1. Dzieci niepełnoletnie mogą poruszać się po ekspozycjach jedynie pod nadzorem rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

2. Okrycia wierzchnie oraz bagaż, a szczególnie duże torby i  pakunki należy pozostawiać w szatni ( za zgubienie numerka obowiązuje opłata 20 zł. )

3. W Muzeum obowiązuje zakaz:

• wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
• palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
• wnoszenia plecaków i dużych toreb,
• spożywania artykułów spożywczych,
• spożywania alkoholu i substancji odurzających,
• zwiedzania ekspozycji po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
• wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
• dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
• hałaśliwego zachowania się i biegania, • ślizgania się po posadzkach,

ZASADY FOTOGRAFOWANIA WNĘTRZ MUZEUM

• tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są teren, obiekt oraz ekspozycje Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia dyrektora,
• utworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem są teren, obiekt oraz ekspozycje Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w  celach upubliczniania lub komercyjnych,
• utwory fotograficzne i  audiowizualne, których przedmiotem są teren, obiekt oraz ekspozycje Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego nie mogą być rozpowszechnianie lub publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody dyrektora Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego
• niedozwolone jest fotografowanie ekspozycji, muzealiów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz statywu,
• tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są teren, obiekt oraz ekspozycje Muzeum w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego,
• dokumentowanie imprez, spotkań i obiektów muzealnych do celów dziennikarskich jest bezpłatne, lecz wymaga okazania legitymacji dziennikarskiej i uzgodnienia z dyrektorem.
• Fotografowanie wystaw czasowych jest możliwe po uzyskaniu zgody kuratora ekspozycji

ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

• Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
• Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z  pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

UREGULOWANIA KOŃCOWE

• Wszelkich informacji dotyczących wystaw udzielają dyżurujący pracownicy merytoryczni Muzeum
• W przypadku ogłoszenia alarmu np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia Muzeum wskazanymi wyjściami ewakuacyjnymi.