Badania wykopaliskowe Tomaszów Mazowiecki - sezon drugi.

Tomaszów Mazowiecki, stanowisko 10 (AZP 71-57/11), woj. łódzkie. Sezon drugi badań.

Prace badawcze przeprowadzone w okresie od 26 września do 7 października 2016 roku były kontynuacją rozpoznawczych badań wykopaliskowych rozpoczętych w roku ubiegłym. Ich celem było zweryfikowanie stanu zachowania i funkcji stanowiska oznaczonego jako Tomaszów Mazowiecki, stan. 10 (AZP 71-57/11), odkrytego podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w roku 1986 w ramach akcji badawczej pn. Archeologiczne Zdjęcie Polski. Zidentyfikowano wówczas na tym terenie relikty osadnictwa ludności kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu oraz kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. Badania poprzedzały planowaną tutaj rozbudowę budownictwa mieszkalnego.

Badania z roku 2015 potwierdziły występowanie na stanowisku reliktów osadnictwa kultury łużyckiej, a ich chronologia została uściślona na IV okres epoki brązu. Dodatkowo w północno-zachodniej partii stanowiska natrafiono na relikty cmentarzyska ciałopalnego popielnicowego ludności kultury łużyckiej, również datowanego na IV okres epoki brązu. Odkryto 10 grobów popielnicowych oraz 1 obiekt, który określono jako skupisko przepalonych kości ludzkich. Stwierdzono znaczne zniszczenia nekropolii dokonane w wyniku głębokiej orki. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku tereny te były użytkowane rolniczo.

W pierwszym etapie tegorocznych prac badawczych wykonano badania powierzchniowe oraz badania wykrywaczem metali. Stwierdzono zniszczenia dokonane na stanowisku w wyniku wykonania wykopu pod kabel elektryczny. Na powierzchni zasypanego wykopu znaleziono przepalone kości ludzkie oraz 14 fragmentów naczyń glinianych związanych z kulturą łużycką i datowanych na IV okres epoki brązu. Następnie nastąpiła weryfikacja wyników badań powierzchniowych przy pomocy badań sondażowych. Podczas prac wyeksplorowano 8 wykopów o łącznej powierzchni 305,5 m2. Potwierdzone zostały relikty osadnictwa kultury łużyckiej, poprzez odkrycie 10 obiektów osadniczych w postaci 1 paleniska i 9 jam o charakterze gospodarczym. Odkryte obiekty posiadały różne wymiary i kształty, zarówno w rzucie poziomym, jak i w przekroju pionowym. Ponadto w północno-wschodniej partii stanowiska natrafiono na relikty cmentarzyska ciałopalnego popielnicowego ludności kultury łużyckiej w postaci odkrytych 4 grobów. Tak jak w roku ubiegłym stwierdzono znaczne zniszczenia nekropolii dokonane w wyniku głębokiej orki. Tegoroczne prace pozwoliły uściślić granice badanego stanowiska archeologicznego.

Podczas badań pozyskano materiał ruchomy w postaci 2 pierścionków wykonanych z brązowego drutu oraz 366 fragmentów naczyń glinianych, wśród których znajdowało się 312 fragmentów zniszczonych 4 popielnic. Materiał zabytkowy datowany jest na IV okres epoki brązu. Zabytki ruchome wydobyte podczas badań poddane zostały doraźnej konserwacji, a po ich opracowaniu przekazane zostaną do Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego.

grob-popielnicowy.JPG

jama-gospodarcza.JPG