Wykaz publikacji

dr Mariusz Ziółkowski (archeologia)

 1. Badania archeologiczno-architektoniczne klasztorów cysterek w Polsce, [w:] Cystersi w społeczeństwie Europy środkowej, red. A. M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 549–564.
 2. Wyniki badań ratowniczych osady kultury trzcinieckiej w Wolborzu, stan. 8 (AZP 72-55/17), „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. VII, 2001, s. 85-99.
 3. Osada ludności kultury trzcinieckiej w Wolborzu, st. 8 (AZP 72-55/17), „Biblioteka Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”, nr 3, Tomaszów Mazowiecki 2001.
 4. Z naszej przeszłości. Rola Działu Archeologii w poznaniu pradziejów okolic Tomaszowa Mazowieckiego, [w:] Funkcje edukacyjne Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim,  „Biblioteka Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”, nr 6, Tomaszów Mazowiecki 2002, s. 33-38.
 5. Osada ludności kultury trzcinieckiej w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, st. 1, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. VIII, 2002-2003, s. 73-84.
 6. Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w rejonie kościoła p. w. św. Idziego w Tarczku, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. VIII, 2002-2003, s. 313-330.
 7. Archeologia, [w:] Kalendarz 2003. Muzeum w Tomaszowie Maz., Tomaszów Mazowiecki 2003.
 8. ABC archeologii. Przewodnik archeologiczny po mieście i gminie Tomaszów Mazowiecki, „Biblioteka Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”, nr 9, Tomaszów Mazowiecki 2003.
 9. Ciebłowice Duże. Katalogteil, [w:] Die Vandalen. Die Konige – Die Eliten – Die Krieger – Die Handwerker, Bevern 2003, s. 418-424.
 10. Ciebłowice Duże. Katalog, [w:] Wandalowie. Strażnicy bursztynowego szlaku. Katalog wystawy, Lublin-Warszawa 2004, s. 287, 304-307, 324, 329, 333-334, 339.
 11. Osadnictwo pradziejowe na terenie dzisiejszych Białobrzegów i okolicy, [w:] Białobrzegi na przestrzeni dziejów. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 600-lecia Białobrzegów w dniu 4 czerwca 2005 roku, red. A. Wróbel, J. Pązik, Tomaszów Mazowiecki 2006, s. 5-11.
 12. Rezydencje Ostrowskich w świetle badań wykopaliskowych, [w:] Ostrowscy i ich rezydencje. Referaty wygłoszone podczas sesji naukowej zorganizowanej z okazji 190 rocznicy śmierci Tomasza hr. Ostrowskiego w Muzeum w Tomaszowie Maz. 15 lutego 2007 roku, Tomaszów Maz. 2007, s. 45-49.
 13. Ciebłowice Małe, stan. 2 (AZP 71-58/13). Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. X, 2007-2008, s. 95-100.
 14. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych przy pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. X, 2007-2008, s. 413-421.
 15. Wstępne wyniki archeologiczno-architektonicznych badań wykopaliskowych kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych w Jarosławiu przeprowadzonych w roku 2008, „Rocznik Przemyski”, t. XLIV, 2008, z. 2, Archeologia, s. 119-127.
 16. Późnośredniowieczne Radomsko w świetle badań archeologicznych. Wstęp do problematyki badawczej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008, s. 7-16.
 17. Późnośredniowieczny Piotrków w świetle badań archeologicznych, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 10, 2009, s. 9-25.
 18. Wstępne wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych zamku w Ćmielowie (etap I, tzw. przedzamcze), [w:] Fundacje kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Materiały z sesji naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – Ćmielów 2007 r., red. W. Iwańczak, R. Kubicki, D. Kalina, Kielce-Ćmielów 2011, s. 109-114.
 19. Zbiory działu archeologicznego, [w:] W Hrabskim Pałacu, red. W. Bogurat, Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 36-44.
 20. Ekspozycja archeologiczna, [w:] W Hrabskim Pałacu, red. W. Bogurat, Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 76-78.
 21. Tomaszów Mazowiecki – Kulas, st. 13, „Informator Archeologiczny. Badania 2000”, Warszawa 2012, s. 171.
 22. Wyniki prac ekshumacyjnych przeprowadzonych na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 16, 2015, s. 185-201.


mgr Michał Adam Pająk

 1. “Obrzędowość rodzinna wsi Brenica na przykładzie rodu Pająków”, Tomaszów Maz, 2015.
 2. “Mistrzowie Tradycji. Twórcy Ludowi Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Tomaszowie Mazowieckim w 40. lecie działalności”, Tomaszów Maz, 2016.