Regulamin

REGULAMIN MUZEALNEJ AKADEMII MALUCHA

I
Podstawowe informacje

§1

 1. Muzealna Akademia Malucha to program edukacyjny dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.
 2. Organizatorem MAM  jest starszy asystent działu oświatowego Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego..
 3. Ideą Akademii jest: rozwijanie u dzieci umiejętności kluczowych oraz zainteresowań, pobudzanie kreatywności i aktywności społecznej, popularyzacja edukacji regionalnej i kulturowej, promocja dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie różnych form działalności Muzeum i zachęcanie najmłodszych do odwiedzania muzeów,
 4. Zajęcia MAM odbywają się w systemie semestralnym. Każdy semestr to edycja, na którą składa się cykl pięciu spotkań ( minimum raz w miesiącu).
 5. Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum oraz zaproszonych gości.
 6. Terminy zajęć MAM wychowawcy grup uzgadniają co najmniej trzy dni wcześniej.
 7. Uczestnictwo w zajęciach MAM jest każdorazowo odpłatne – 4 zł./os.
 8. Raz w semestrze dodatkowo słuchacze mogą uczestniczyć w zajęciach bezpłatnych*.

II
Zasady rekrutacji

 §2

 1. Podstawowym kryterium rekrutacji jest zgłoszenie przez wychowawcę grupy  uczniów (10 - 25 osób) z klasy I – III szkoły podstawowej.

III
Zasady uczestnictwa

§3

 1. Osoba zakwalifikowana do MAM nabywa status słuchacza Muzealnej Akademii Malucha.
 2. Każdy słuchacz MAM otrzymuje indeks i identyfikator.
 3. Słuchacz MAM zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas każdego spotkania.
 4. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, opiekun składa pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
 5. Identyfikator  upoważnia słuchacza do bezpłatnego zwiedzania Muzeum( oprócz zajęć w ramach MAM).

§4

 1. Słuchaczom powinien towarzyszyć w drodze na spotkania MAM wychowawca klasy lub upoważniony opiekun grupy.
 2. Organizatorzy MAM nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem na zajęcia.
 3. Podczas trwania zajęć wychowawcy i  opiekunowie słuchaczy nie powinni opuszczać gmachu Muzeum.

§5

 1. Każdy rodzic słuchacza ma możliwość uczestniczenia w wykładach

§6

 1. Na ostatnim spotkaniu w semestrze, jeżeli wychowawca grupy i słuchacze wyrażą chęć, przeprowadzony będzie wśród słuchaczy MAM test z zakresu zrealizowanego materiału.
 2. Przystąpienie do testu nie jest obowiązkowe. Mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni.
 3. Słuchacz, który uzyska z testu najwyższą liczbę punktów, otrzymuje nagrodę rzeczową.
 4. Na okoliczność nie wyłonienia podczas testu najlepszego słuchacza MAM, przewidziana jest dogrywka w formie turnieju ustnego.

§7

 1. Semestr zalicza się na podstawie wpisów do indeksu, które potwierdzają obecności ucznia na zajęciach. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest pieczęć muzealna wstawiona na zakończenie każdego ze spotkań. Dodatkowym potwierdzeniem wpisów są listy obecności uczestników na zajęciach.
 2. Słuchacz obecny na co najmniej 3 spotkaniach otrzymuje  dyplom zaliczenia semestru.
 3. Słuchacz obecny na wszystkich spotkaniach otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.

IV
Organizacja spotkań

§8

 1. Każde spotkanie MAM trwa 90 minut i składa się z wykładu, powiązanych z nim zajęć warsztatowych oraz prezentacji wyników prac zespołowych.
 2. Wykład i zajęcia praktyczne odbywają się w salach muzealnych.
 3. Praca każdej grupy monitorowana jest przez opiekuna.
 4. Materiały pomocnicze, tj. flamastry, papier ksero, zapewnia Organizator.

§9

 1. Na każdym spotkaniu, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, słuchacz  zobowiązany jest do podpisania listy obecności.
 2. Uczestnik zajęć  w Akademii zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, organizatorów i opiekunów grup.
 3. Na zakończenie każdego spotkania słuchacz otrzymuje pieczątkę w indeksie.

V
Postanowienia końcowe

§10

 1. Wraz z dokonaniem zgłoszenia do MAM  zgłaszający i rodzice uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Muzealnej Akademii Malucha (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 2. Dokonanie zgłoszenia i udział dziecka oraz opiekuna grupy słuchaczy w spotkaniach MAM są równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na muzealnej stronie internetowej  (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zajęć MAM).
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu MAM.
 4. O wszelkich zmianach uczestnicy spotkań informowani będą  na bieżąco.

 

* tematy do wyboru: „ Muzeum- Muzealia – Muzealnik”, „Cudze chwalicie , swego nie znacie”, „Co widziała Panna na niedźwiedziu”, „Co żyje w lesie, na łące i wodzie”, „ Kwiat dla Mamy”