Deklaracja dostępności

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego www.muzeumtomaszow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-21

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Filmy osadzone na stronie Muzeum nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.
Dokumenty i artykuły zamieszczone na stronie mogą być częściowo niedostępne dla osób z niepełnosprawnością –  zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności.  Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego pełni Magdalena Sepkowska [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 44 724 48 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. P.O.W. 11/15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Siedzibą Muzeum jest pałac wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku wpisany do rejestru zabytków.

Do budynku pałacowego, w którym mieści się Muzeum, prowadzi wejście od ul. P.O.W. 11/15. Do wejścia prowadzą schody – dwa stopnie. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków ani windy dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe. Istnieje możliwość otworzenia ich, by mogła wjechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Kasa biletowa znajduje się na parterze budynku, w holu  po lewej stronie od wejścia, po prawej znajduje się szatnia dla zwiedzających. W budynku pałacowym, ekspozycje na parterze  mogą  zwiedzać osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach. Dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra. Drzwi pomiędzy salami ekspozycyjnymi mają szerokość od 85 cm do 120 cm. Między poszczególnymi salami  ekspozycyjnymi są progi i nierówności poziomów. W Muzeum nie ma windy. Ekspozycje prezentowane na I piętrze i w pałacowej wieży nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Korytarz na I piętrze, łączący ekspozycje przyrodniczą i historyczną posiada szerokość mniejszą niż 1,5 m.

Toalety  znajdują się poniżej poziomu holu, prowadzą do nich schody. Toalety są niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Do pomieszczenia , w którym prezentowany jest transporter ROSI w budynku postajennym prowadzi wybrukowany dziedziniec.

Na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż ulicy P.O.W. z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania. Wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych. Większość opisów wystaw i eksponatów wykonano w druku powiększonym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak dostępności tłumacza migowego.

W przestrzeni wystawienniczej, w kilku miejscach ustawione są krzesła przeznaczone do odpoczynku.

Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze wolno wchodzić z wózkami i z nosidłami na stelażach metalowych. Brak toalety z przewijakiem.

W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

Partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Koło Filatelistyczne Kalejdoskop Kulturalny Reymont Moniuszko Park Rodego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Kontakt

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego

ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Godziny otwarcia

Pon. nieczynne dla zwiedzających
Wt. 10:00 – 15:45
Śr. 10:00 – 15:45
Czw. 10:00 – 15:45
Pt. 10:00 – 15:45
(od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10:00 – 17:45)
Sob. 10:00 – 15:45
Niedz. 10:00 – 15:45

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

Bilety

Bilet wstępu do Muzeum – normalny 10,00 zł/os.
Bilet wstępu do Muzeum – ulgowy 5,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne 10,00 zł/os.
Bilet za warsztaty muzealne dla Muzealnej Akademii Malucha 8,00 zł/os.
Bilet za lekcje muzealne 5,00 zł/os.
Bilet z Kartą Dużej Rodziny 3,00 zł/os.
Dzieci do lat 7 (zwiedzanie indywidualne) wstęp bezpłatny
We wtorek wstęp bezpłatny
Oprowadzanie z przewodnikiem 30,00 zł
Karta Tomaszowianina 5,00 zł/os.
Karta Tomaszowianina Rodzina 3+ – rodzice (opiekunowie) 5,00 zł/os., dzieci wstęp bezpłatny
Karta Młodego Tomaszowianina wstęp bezpłatny
Karta Tomaszowianina Seniora wstęp bezpłatny